Biznesowa przyszłość: dlaczego transformacja jest niezbędna?

Opublikowane przez Mateusz Religioni w dniu

Adriana Proszak

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, firmy na całym świecie stają przed wyzwaniem dostosowania się do nieustannie zmieniających się warunków rynkowych. W takich okolicznościach transformacja organizacji staje się nie tylko modnym hasłem, ale także kluczową kwestią dotyczącą przetrwania i  wyznaczania kierunku, w  którym powinien podążać biznes, aby się rozwijać.

Transformacja organizacji to proces, który obejmuje zmianę strategii, wewnętrznych struktur, kultury firmy, oraz jej zewnętrznych działań. Jest to proces skomplikowany, ale niezbędny w czasach, gdzie jedyną stałą jest zmiana. Firmy, które nie podążają za zmianami rynkowymi i  technologicznymi, ryzykują utratę konkurencyjności i  w  dłuższej perspektywie skazują się na niebyt. Dlatego zastanówmy się, dlaczego transformacja jest kluczowym elementem biznesowej przyszłości.

Adaptacja 

Świat biznesu ewoluuje w  tempie, które jeszcze kilka lat temu było trudne do wyobrażenia. Globalizacja, rozwijające się technologie, zmienne trendy konsumenckie i  regulacje prawne stanowią jedynie kilka przykładów czynników, które wpływają na firmę. W epoce cyfrowej, w której obecnie żyjemy, możliwość adaptacji organizacji stała się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Przed XXI w. przełomowe zmiany na rynku były rzadkie i stopniowe, obecnie wygląda to zupełnie inaczej, a innowacje pojawiają się tak samo szybko jak zmieniające się pory roku. Na cmentarzu korporacyjnym przybywa również firm, które nie dostosowały się do zmieniających się czasów i poniosły porażkę. 

Adaptacja do zmieniającego się otoczenia jest nie tylko kwestią dostosowania się do obecnych warunków, ale także tworzenia zdolności organizacji do antycypowania przyszłych zmian. W miarę jak technologie i trendy ewoluują, firmy, które przeprowadziły u siebie zmiany, są lepiej przygotowane na nieoczekiwane wyzwania i  potrafią wykorzystać nowe możliwości. 

Adaptacja wiąże się z  dostosowaniem technologii, procesów i  zarządzania pracownikami do szybko zmieniających się potrzeb biznesowych. Jest elementem procesu transformacji, który pozwala firmom nie tylko zachować konkurencyjność, ale także stać się liderami i  kształtować kierunek rozwoju swojej branży. Poniżej kilka przykładów, jakie korzyści przynosi: 

 • Zwiększona wydajność i  produktywność – technologie cyfrowe zapewniają wzrost wydajności i produktywności poprzez przyspieszenie procesów i usprawnienie operacji. 
 • Lepsze zarządzanie zasobami – korzystanie z nowych technologii pozwala nam zarządzać zasobami w sposób bardziej efektywny dzięki usprawnieniu procesów dotarcia do nich. 
 • Lepsze zaangażowanie klientów – dzięki adaptacji cyfrowej częstotliwość kontaktów z klientami rośnie, ponieważ społeczeństwo korzysta z większej liczby produktów cyfrowych w życiu osobistym.
 • Większa responsywność – dostosowywanie technologii w  kulturze cyfrowej do indywidualnych i  zmieniających się potrzeb zwiększa zdolność organizacji do szybkiego i  skutecznego reagowania na zmiany rynkowe. 
 • Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek – strategia biznesowa obejmująca zwiększone inwestycje w  transformację cyfrową gwarantuje, że produkty szybciej dotrą do użytkowników.

Konkurencyjność 

W  dzisiejszym środowisku biznesowym konkurencja jest bardziej zacięta niż kiedykolwiek wcześniej. Firmy konkurują ze sobą nie tylko lokalnie, ale również globalnie. Transformacja organizacji daje firmom narzędzia do utrzymania ich konkurencyjności, dzięki wprowadzonym innowacjom, które pozwalają na maksymalizację wydajności, produktom dostosowanym do nowych potrzeb klientów i  zwiększeniu efektywności operacyjnej. Poniżej przykłady, jak transformacja może generować przewagę konkurencyjną: 

 • Lepsze rozwiązania w  zakresie optymalizacji procesów – poprawiają efektywność  zwiększając ogólną wydajność i oszczędzając czas. 
 • Większa produktywność w miejscu pracy – zoptymalizowane pod względem cyfrowych narzędzi nowoczesne środowisko pracy przełoży się na lepszą wydajność.  
 • Wzrost satysfakcji klienta – przyjęcie big data pomaga organizacji lepiej poznać swoich klientów i  dostarczyć im produkty i  usługi, które zaspokajają ich potrzeby, wpływa również na ich zadowolenie i poziom ich utrzymania. 
 • Nowe perspektywy biznesowe – zastosowanie nowych technologii i  innowacji  umożliwia firmom znalezienie nowych partnerów i rynków zbytu, a także skalowanie biznesu.

Efektywność

 Efektywność operacyjna jest jednym z kluczowych aspektów, który przekonuje decydentów w  organizacji do podjęcia decyzji o transformacji. Głównym założeniem jest poprawa działania procesów biznesowych poprzez zidentyfikowanie i eliminację marnotrawstwa. To z  kolei przekłada się na redukcję kosztów i  usprawnienie różnych elementów działalności firmy, od produkcji po obsługę klienta i zarządzanie zasobami ludzkimi.

 Obniżenie kosztów jest nie tylko korzystne z punktu widzenia rentowności firmy, ale także pozwala na zachowanie konkurencyjności na rynku. Firmy, które potrafią oferować produkty lub usługi o podobnej jakości, ale w niższych cenach, często zyskują przewagę nad konkurentami. 

Efektywność operacyjna może także wpłynąć na szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Dzięki bardziej elastycznym procesom, organizacje są w  stanie dostosować się do nowych trendów i  wymagań klientów szybciej niż konkurencja. 

Jednym z  kluczowych narzędzi wspomagających efektywność operacyjną jest technologia, zwłaszcza systemy zarządzania procesami biznesowymi (BPM) oraz narzędzia analizy danych. Te narzędzia umożliwiają zarządzanie, monitorowanie i optymalizację procesów w czasie rzeczywistym.

Innowacyjność

Innowacje napędzają zmiany i sprawiają, że stają się one rzeczywistością.  Są kluczowym czynnikiem pozwalającym organizacji wyróżnić się na tle konkurencji i  tworzyć wartość dodaną dla klientów. Bardzo często są początkiem procesu transformacji. Dzięki nim do organizacji wprowadza się technologie, które pozwalają tworzyć nowe produkty i usługi, odpowiadając w ten sposób na potrzeby rynku. 

Tworzenie kreatywnej kultury organizacyjnej staje się integralną częścią procesu transformacji. Firmy, które promują kreatywność i wspierają swoich pracowników w eksperymentowaniu i podejmowaniu ryzyka, tworzą atmosferę, w  której pracownicy czują się inspirowani do poszukiwania nowych rozwiązań i  wprowadzania zmian. W  efekcie tego procesu powstają innowacyjne produkty, usługi lub rozwiązania, które poprawiają istniejące procesy lub odpowiadają na nowe potrzeby klientów. Innowacje te mogą przekształcić organizację i  umożliwić jej wyjście poza standardowe ramy działalności, otwierając nowe możliwości i źródła przychodów.

Odporność 

Budowanie odporności powinno być kluczowym elementem strategii każdej organizacji. Obejmuje zarówno proaktywne planowanie, jak i efektywne reagowanie na sytuacje kryzysowe. Odporność biznesowa składa się z dwóch elementów: 

 • zapobiegliwości – zdolności do przewidywania i  identyfikowania obszarów narażonych na ryzyko i  potencjalnych źródeł przyszłych problemów.
 • elastyczności – szeroko rozumianej umiejętności dostosowania działalności operacyjnej do zmiennych warunków otoczenia. 

Transformacja organizacji często wiąże się z  implementowaniem nowych technologii, procesów i strategii, które pozwalają firmie dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Podczas transformacji zwiększa się elastyczność i zwinność operacyjna organizacji poprzez optymalizację procesów i wykorzystanie dany do podejmowania bardziej świadomych decyzji. To z kolei pozwala na dostosowywanie się firmy do zmieniających się potrzeb klientów i rynku, a tym samym zwiększa jej odporność na rynkowe zawirowania

Przygotowanie na przyszłość 

Transformacja organizacji to inwestycja w  przyszłość, która może znacząco wpłynąć na działalność, kulturę i wyniki finansowe organizacji. Wprowadzając zmiany i  nowe technologie do firm wyposaża się je w zwinność i elastyczność potrzebną do sprostania wyzwaniom i  poradzenia sobie z nimi, czyniąc je bardziej odpornymi. 

W  kontekście transformacji, organizacje powinny dążyć do promowania kultury innowacyjności i  zwinności. To zachęca pracowników do poszukiwania nowych rozwiązań, eksperymentowania i  ciągłego rozwoju, co jest kluczowe w  budowaniu elastycznego i odpornego środowiska. 

Warto również podkreślić, że transformacja może pomóc w zwiększeniu zaangażowania różnych rodzajów interesariuszy, takich jak pracownicy, dostawcy i  klienci, w  tworzenie wartości dodanej organizacji i zwiększania jej konkurencyjności. 

Podsumowując, transformacja organizacji jest niezbędna, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać przyszłe możliwości. Organizacje, które inwestują w ten proces, mogą liczyć na zwiększoną konkurencyjność, efektywność, elastyczność i  zdolność do tworzenia wartości dla klientów. To nie jest już wybór, to obowiązek w dzisiejszym biznesowym krajobrazie.


Adriana Proszak

Adriana jest doradczynią biznesową i ekspertką w dziedzinie transformacji biznesowej i zarządzania zmianą. Wywodzi się z branży mediów i rozrywki, która obecnie należy do najszybciej zmieniających się segmentów światowej gospodarki.
Jest managerką z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmą i budowaniu biznesu od podstaw. Na co dzień wspiera firmy w obszarach strategii biznesowej, rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania projektami oraz kreacji i zarządzania marką. Jednym z obszarów jej zainteresowań i działań jest automatyzacja procesów biznesowych oraz ich optymalizacja, która większa zwinność w reagowaniu na zmieniające się potrzeby biznesowe.
Jako entuzjastka nowych technologii śledzi ich wpływ na człowieka. Poszukuje w tym obszarze nowych trendów, nowych wyzwań oraz możliwości, szczególnie w obszarze zastosowania sztucznej inteligencji.

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder